خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ English
پیش بینی دمای کمینه و بیشینه برای مراکز استان ها تا ۵ روز آینده (درجه سلسیوس)
  تاریخ صدور پیش بینی: سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷      [روز قبل]
شهر سه‌شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
اراک
۰.۲
۱۰.۹
۱.۳
۱۳.۶
۱.۱
۱۳.۲
۲
۱۲
۱.۷
۱۱.۴
اردبیل
۲.۵
۱۴
۵.۱
۱۴.۳
۵.۴
۱۴.۶
۱.۴
۷.۵
۳.۱
۱۰.۴
ارومیه
۰
۱۰.۹
۰.۵
۱۱.۱
۳
۸.۷
-۲.۹
۶.۶
-۱.۵
۸.۸
اصفهان
۱.۷
۱۴.۸
۱.۴
۱۳.۸
۲.۱
۱۴
۱.۵
۱۳.۹
۱.۵
۱۴.۶
اهواز
۱۰.۹
۲۱.۱
۹.۸
۲۱.۱
۹.۵
۲۱.۹
۱۰.۷
۲۳.۸
۱۰.۹
۲۴.۵
ایلام
۳.۳
۱۳.۷
۵
۱۳.۸
۴.۴
۱۲.۶
۶.۵
۱۱.۵
۴.۱
۱۲.۲
بجنورد
-۰.۱
۱۲.۳
۱.۱
۱۴.۸
۱.۷
۱۵.۳
۲.۷
۱۲.۳
۱.۴
۱۳.۱
بندر عباس
۱۳.۶
۲۵.۵
۱۲.۸
۲۸.۴
۱۲.۵
۲۷.۳
۱۳.۱
۲۶.۲
۱۱.۹
۲۷.۱
بوشهر
۱۴.۱
۲۲.۴
۱۴
۲۲.۶
۱۲.۷
۲۴.۵
۱۴.۵
۲۴.۹
۱۶.۴
۲۵.۷
بیرجند
-۲.۴
۱۴.۷
-۲.۴
۱۵
۰
۱۶.۵
۱.۳
۱۶.۴
-۰.۳
۱۶.۶
تبریز
۰
۸.۶
۲.۳
۱۱.۴
۴.۲
۹.۳
-۰.۵
۵.۲
۰.۲
۷.۳
تهران
۵
۱۲.۵
۶.۵
۱۵.۷
۸.۵
۱۵.۲
۷
۱۴.۵
۵.۹
۱۳
خرم آباد
۲.۲
۱۴.۸
۴.۲
۱۵.۹
۲.۸
۱۴.۵
۴.۳
۱۳.۳
۳
۱۳.۱
رشت
۱۰.۸
۱۸.۱
۱۶.۶
۱۶.۳
۱۷.۴
۲۰.۶
۱۲.۱
۱۲.۸
۱۰.۵
۱۱.۶
زاهدان
۰.۳
۱۵.۲
۰.۷
۱۷.۲
۱.۷
۱۹.۸
۲.۴
۱۹
۱.۷
۱۸.۹
زنجان
۰.۸
۱۰.۲
۰.۸
۱۰.۸
۰.۳
۹.۹
۱.۲
۹
-۰.۲
۹
ساری
۸.۶
۱۹.۷
۱۱.۵
۲۲.۸
۱۲.۸
۲۵.۵
۱۰
۱۴
۹.۲
۱۸.۸
سمنان
۲.۹
۱۲.۶
۴
۱۳.۵
۴.۱
۱۲.۹
۵.۴
۱۴.۶
۴.۱
۱۳.۵
سنندج
۲
۱۱.۹
۰.۹
۱۱.۶
۲.۵
۹.۷
۲.۵
۱۰.۸
۲.۴
۱۱.۳
شهر کرد
-۳.۳
۱۱.۳
-۲.۲
۱۴.۵
-۳.۷
۱۲.۴
-۳.۲
۱۲.۸
-۳.۸
۱۱.۹
شیراز
۰.۳
۱۷.۱
۱.۶
۱۷.۱
۲.۴
۱۶
۱
۱۷.۱
۱.۸
۱۷
قزوین
۱.۵
۱۲.۱
۳.۱
۱۳.۹
۳
۱۳.۱
۲.۶
۱۰.۵
۱.۶
۱۱.۲
قم
۲.۶
۱۶.۲
۳.۳
۱۷.۱
۳.۳
۱۶.۷
۳.۹
۱۷.۸
۴.۲
۱۵.۹
گرگان
۸.۵
۱۷.۸
۱۰.۹
۲۲.۲
۱۳.۳
۲۴
۸
۱۳.۲
۹.۱
۱۸.۳
مشهد
۲.۵
۱۳.۷
۳.۳
۱۶.۵
۴.۸
۱۸.۳
۴.۸
۱۷
۲.۹
۱۵.۴
همدان
-۱.۷
۱۰.۹
۱۲.۴
-۰.۴
۱۱.۱
۰.۱
۱۰.۱
-۰.۹
۹.۹
کرج
۳.۲
۱۲
۵.۱
۱۵.۴
۶.۳
۱۴.۱
۴.۶
۱۱.۷
۳.۷
۱۱.۲
کرمان
-۳.۶
۱۵.۲
-۴.۸
۱۶.۶
-۲.۷
۱۹.۱
-۲.۶
۱۷.۸
-۲.۹
۱۷.۸
کرمانشاه
۳.۱
۱۲.۴
۳.۵
۱۳.۸
۳.۱
۱۱.۸
۴.۸
۱۰.۶
۲.۹
۱۰
یاسوج
-۰.۷
۱۴.۴
۲.۷
۱۶.۷
۱.۲
۱۴.۵
۰.۶
۱۵.۷
۰.۹
۱۵.۳
یزد
۳.۸
۱۶.۶
۴.۴
۱۹.۳
۷.۱
۲۱.۱
۵.۸
۱۷.۸
۴.۷
۱۸.۲