خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ English

تاریخ صدور: 3  امرداد 1397

چکیده
از آغاز سال زراعی جاری تا دوم امرداد 1397، میانگین بارش در سطح کشور 26.8 درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت کاهش یافته است. در مدت یادشده بارش در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان به ترتیب با 26.2، 22.3 و 10.4 درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است. این در حالی است که بارش در سایر استان‌های کشور غالباّ کمتر از میانگین بلندمدت گزارش شده است. بیشترین کاهش بارش در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان به ترتیب با 72.8، 65.7 و 65 درصد کمتر از نرمال رخ داده است.

در دوره امرداد، شهریور و مهر 1397 میانگین بارش در نیمه شمالی کشور در محدوده نرمال تا قدری بیش از آن خواهد بود و انتظار داریم در مناطق یادشده تأخیری در شروع بارش پاییزی رخ ندهد. در امرداد تغییرات قابل توجهی در بارش کشور رخ نمی‌دهد. در ماه شهریور بارش در نواحی شمال‌غرب و غرب سواحل خزر در محدوده نرمال تا قدری بیش از نرمال خواهد بود و در دو ماه مهر و آبان در نیمه شمالی کشور بارش در محدوده نرمال تا بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود اما در مناطق جنوب غربی نرمال تا متمایل به کمتر از نرمال خواهد بود. ناهنجاری دمای کشور در دوره امرداد، شهریور و مهر یک تا دو درجه سلسیوس بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

پیش­ بینی­ های بلندمدت توسط همکاران در «پژوهشکده اقلیم شناسی» تهیه و با جزیی تغییر در اینجا باز نشر می­ شود. چنانچه مایل به دیدن نقشه­ های بیشتر و با کیفیت بهتر هستید یا اطلاعات بیشتری می خواهید، می­ توانید به تارنمای این پژوهشکده در بخش پیوندها نگاه کنید.

وضعیت جاری

از آغاز سال زراعی جاری تاکنون میانگین بارش کشور 164.9 میلیمتر ثبت شده است که نسبت به بارش در دوره مشابه سال گذشته (210.4م م) و میانگین بلندمدت (225.1م م) به ترتیب 21.6 و 26.8 درصد کاهش نشان می‌دهد. استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان به ترتیب با 26.2، 22.3 و 10.4 درصد افزایش، تنها استان‌هایی هستند که بارش آنها بیش از میانگین بلندمدت بوده است. استان‌های کرمانشاه، اردبیل، همدان، زنجان، ایلام، سمنان و قزوین، بارش‌هایی در محدوده نرمال (بین 10 درصد کمتر تا 10 درصد بیشتر از نرمال) را تجربه کرده‌اند. در سایر استان‌های کشور بارش کمتر از نرمال (بیش از 10 درصد کاهش) بوده است که در این بین استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با 72.8، 65.7، 65، 56.1 و 52.8 درصد بیشترین کاهش را نسبت به میانگین بلندمدت داشته‌اند (شکل 1).
شکل 1- پهنه بندی انحراف مجموع بارش (میلی متر) کشور از ابتدای سال زراعی تاکنون (اول مهر 1396 تا 2  امرداد 1397) نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه (از مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور)

پیش بینی بارش

میانگین بارش کشور در سه ماه آینده (امرداد، شهریور و مهر 1397) در مناطق شمال، شمال‌غرب و غرب کشور در محدوده نرمال و قدری بیش از آن پیش‌بینی می‌شود (شکل 2). انتظار داریم که تأخیری در شروع بارش پاییزی - به ویژه در مناطق یاد شده- وجود نداشته باشد.شکل 2- پیش بینی ناهنجاری بارش کشور از امرداد تا مهر 1397 نسبت به بلندمدت (داده پس پردازش شده CFS v.2)

به استثنای سواحل دریای خزر و جنوب‌شرق کشور، سهم بارش امرداد ماه در مجموع بارش کشور اندک است، در عین حال انتظار نداریم تغییرات قابل توجهی در بارش امرداد ماه کشور رخ دهد. در ماه شهریور بارش در نواحی شمال‌غرب و غرب سواحل خزر در محدوده نرمال تا قدری بیش از نرمال خواهد بود. در دو ماه مهر و آبان در نیمه شمالی کشور بارش در محدوده نرمال تا بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود در حالی که در همین مدت بارش در مناطق جنوب غربی نرمال و متمایل به کمتر از نرمال خواهد بود.


شکل 3- پیش بینی انحراف بارش از میانگین بلندمدت در ماه های امرداد (بالا-چپ)، شهریور (بالا-راست)، مهر (پایین-چپ) و آبان (پایین-راست) سال جاری (از CFS v.2 پس پردازش شده)

پيش بيني دما

مطابق شکل 4 ناهنجاری دمای کشور در دوره امرداد، شهریور و مهر یک تا دو درجه سلسیوس بیش از نرمال خواهد بود.


شکل 4- پیش بینی نابهنجاری دما از امرداد تا مهر 1397 نسبت به میانگین بلندمدت
        
(از داده های CFS v.2 پس پردازش شده)

با اینکه انتظار داریم دمای هوا در امرداد ماه قدری تعدیل شود، اما هنوز ناهنجاری دما بین 0.5 تا 1 درجه سلسیوس بیش از نرمال خواهد بود. در شهریور و مهر ناهنجاری دما بین 1 تا 2 درجه سلسیوس پیش بینی می شود اما در آبان ماه با فعال شدن سامانه‌های غربی، دمای هوا به ویژه در غرب و شمال کشور تعدیل می‌شود.


شکل 5- پیش بینی نابهنجاری دما در ماه های امرداد (بالا-چپ)، شهریور (بالا-راست)، مهر (پایین-چپ) و آبان (پایین-راست) 1397 بر حسب درجه سلسیوس نسبت به میانگین بلندمدت (داده ها از CFS v.2 با حذف اریبی)

توضیح
پیش بینی فصلی کشور در اولین هفته هر ماه صادر می شود و درستی آن برای سه ماهه اول حدود 70 درصد است.